Styrelse och stadgar

Rock ´n´ Roll Wests styrelse är sammansatt enligt följande:
Roger Johansson ordförande.
Kristina Johansson sekreterare.
Göran Ernflykt kassör.
Rolf Rodin ansvarig musik samt Dagnys jukebox.
Dan Martinsson ledamot.
Marie-Louise Ekberg ledamot
Peter Swenson
Robert Trickman
Lars-Åke Svensson

Värdering av din veteranbil görs av:
Peter Swenson
tel: 0722 24 44 10
e-post: pesw@me.com
eller
Bernt Martinsson 0709 543836

Att helförsäkra en fin bil via klubben ger en årspremie på dryga tusenlappen!
(Det enda som tillkommer är 500:- som är kostnaden för besiktningen/värderingen)
Ett krav för att ta del av denna fördelaktiga försäkring är medlemskap i Rock ´n´ Roll West!

Klubbens Bankgironummer är 568-1150
Klubbens Swish-nummer är 123 264 3914
Organisationsnumret är 86 40 01 1766

STADGAR FÖR, 86 40 01 1766, ROCK´N´ ROLL WEST UDDEVALLA

Stadgar tagna vid årsmötet 02-03-24 samt uppdaterade vid årsmötet 2009-03-07 och 2015-03-21.


Föreningen är en ideell förening. Föreningens syfte att främja 50-talsrockmusiken, anordna musikkvällar för sina medlemmar, organisera bilträffar samt årligen anordna utställning för veteranbilar.

1. Medlemskap vinnes efter styrelsens godkännande samt genom att erlägga årlig medlemsavgift vars storlek beslutas på årsmöte. Medlem ska verka för att föreningens anseende hålls högt och att dess målsättning respekteras.
2. Medlemskap upphör genom att ej erlägga medlemsavgiften.
3. Styrelsen ska bestå av 5- 9 ledamöter.
4. Styrelsen konstituerar sig själv och utser sinsemellan ordförande, sekreterare, kassör och viceposter.
5. Styrelseledamot väljs på två år. hälften väljs växelvis mot de övriga.
6. Till förtroendepost i föreningen kan endast aktiv medlem väljas.
7. Föreningen tecknas av kassören och ordföranden.
8. Styrelse kan endast ta beslut om minst tre ur styrelsen är närvarande.
9. Beslut om utgifter större än 1 000 kr ska tas av styrelsen.
10. Föreningen ska ha ett rörelsekapital i storleksordningen ett basbelopp.
11. Styrelse ska årligen arrangera minst fyra styrelsemöten, ett medlemsmöte samt årsmöte. Årsmöte ska hållas årligen senast tre månader efter verksamhetsårets slut. Dagordning ska publiceras på klubbens hemsida i god tid före mötet.
12. Kallelse till årsmötet ska vara berörda tillhanda senast två veckor före aktuellt möte.
13. Vid årsmötet förättas val i vederbörlig omfattning. Ekonomi- och verksamhetsberättelse ska redovisas.
14. Föreningens förvaltning och räkenskaper ska granskas av två revisorer valda vid årsmötet på två år. Revisorerna ska framlägga revisionsberättelse på årsmötet.
15. Beslut som avser medlemsavgift, stadgar eller övriga stora frågor kan endast göras av årsmöte.
16. Beslut av årsmötet fattas enhälligt eller efter omröstning. Röstning ska vara öppen.
17. Medlem som erlagt medlemsavgift äger rösträtt.
18. Vid föreningens upplösning ska behållna medel disponeras enligt sista årsmötesbeslut.